Obowiązek informacyjny – przetwarzanie danych osobowych – sesje w placówkach oświatowych

Obowiązek informacyjny dla rodziców dzieci, które biorą udział w sesjach zdjęciowych w placówkach oświatowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych, jak również danych dotyczących Twojego dziecka czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Moloko Foto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Konopna 1, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533636, nr NIP 9562309322, nr REGON 360168002, kapitał zakładowy: 5.000 zł. Możesz skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres: malgosia@molokofoto.pl.
  2. Twoje dane osobowe, jak również dane w postaci wizerunku Twojego dziecka przetwarzane są w celu realizacji przez Moloko Foto sesji zdjęciowej w placówce oświatowej, do której uczęszcza Twoje dziecko oraz umożliwienia Ci zakupu zdjęć, które powstały podczas tej sesji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). W sytuacji gdy zdecydujesz się na nabycie zdjęć za pośrednictwem serwisu internetowego, z którego korzysta Moloko Foto, dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Moloko Foto, a prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie będzie przepis art. 6 ust. 1 lit b) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy stronami.
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku Twojego dziecka zostały zebrane w związku z realizacją sesji fotograficznej. Twoje dane osobowe mogą zostać podane przez Ciebie w sytuacji gdy zdecydujesz się na nabycie zdjęć za pośrednictwem serwisu internetowego, z którego korzysta Moloko Foto i obejmują imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do wysyłki zdjęć oraz dane dot. płatności. Podanie danych w tym zakresie może być warunkiem zawarcia umowy dotyczącej zakupu zdjęć.
  4. Przetwarzane przez Moloko Foto dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Moloko Foto usługi księgowe, usługi serwerowe podmiotowi umożliwiającemu Spółce korzystanie z oprogramowania CRM, serwisowi internetowemu, z którego korzysta Moloko Foto w celu umożliwienia zakupu zdjęć oraz podmiotowi, który świadczy na rzecz Moloko Foto usługi hostingu poczty elektronicznej Google Mail.
  5. W związku z korzystaniem przez Spółkę z usług Google oraz Zoho CRM, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Google LLC oraz Zoho Corporation. Podmioty te przystąpiły i uczestniczą w programie Tarcza Prywatności, zapewniającym odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych względem osób, których dane dotyczą, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
  6. W przypadku danych osobowych, które zostały przez Ciebie podane na rzecz Moloko Foto w związku z nabyciem zdjęć Twojego dziecka, Moloko Foto będzie przetwarzało te dane do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą pomiędzy Tobą a Spółką umową. Dane osobowe w postaci wizerunku Twojego dziecka mogą być przetwarzane w ramach serwisu Zalamo przez okres do roku. Po tym czasie zostaną usunięte z serwisu, mogą być jednak dłużej przechowywane przez Moloko Foto w celu archiwizowania dorobku artystycznego.
  7. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. W zakresie, w jakim Moloko Foto przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu jako administrator danych, masz prawo również do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  8. W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.