POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych jest Moloko Foto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Toruniu, adres: ul. Konopna 1, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533636, nr NIP 9562309322, nr REGON
360168002, kapitał zakładowy: 5.000 zł

2. Twoje dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej, przetwarzane są na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

3. Przetwarzane przez Moloko Foto dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu
na rzecz Moloko Foto usługi umożliwiające automatyczną wysyłkę poczty elektronicznej.

4. Moloko Foto będzie przetwarzało Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie
zgody.

5. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również cofnąć zgodę na przetwarzanie
Twoich danych osobowych, co nie wpłynie jednak na prawidłowość przetwarzania danych przed
cofnięciem zgody.

6. W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.